Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6622/SYT-VSATTP
V/v triển khai công tác Thanh tra VSATTP phục vụ phòng chống dịch.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Quận / Huyện.

 

Căn cứ Công điện số 1638/CĐ-TTg ngày 02/11 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch tại Thành phố được hiệu quả, ngăn ngừa dịch tiêu chảy cấp có thể xảy ra trên địa bàn, Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân Q/H tiến hành thành lập và triển khai ngay các Đoàn Thanh tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra trên địa bàn Q/H
.

1. Thời gian thanh tra: Từ ngày 5/11/2007 đến khi hoàn tất

2. Đối tượng thanh tra:

- Các cơ sở chế biến - kinh doanh mắm tôm, mắm tép.

- Các quán thịt chó.

- Các nhà hàng quán ăn, chợ, có sử dụng mắm tôm, mắm tép

3. Nội dung thanh tra:

- Sản phẩm tập trung thanh tra: mắm tôm, mắm tép.

- Việc chấp hành các quy định về Vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến – kinh doanh.

- Nguồn gốc sản phẩm: Bao bì, nhãn, đóng gói, công bố chất lượng.

4. Xử lý trong thanh tra:

- Tạm ngưng ngay việc chế biến - kinh doanh và sử dụng mắm tôm, mắm tép. Thời hạn tạm ngưng: chờ thông báo sau.

- Tịch thu tiêu hủy các sản phẩm mắm tôm, mắm tép không rõ nguồn gốc. Việc tiêu hủy chờ hướng dẫn thực hiện.

- Đình chỉ chế biến - kinh doanh đối với các các cơ sở không đảm bảo điều kiện vệ sinh.

Đề nghị Ủy Ban nhân dân Q/H thực hiện khẩn cấp và đầy đủ các nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- TT Thành ủy, TT HĐND: để b/c.
- Chủ tịch và các PCT UBNDTP: để b/c.
- Bộ Y tế: để báo cáo
- UBND Q/H: để chỉ đạo thực hiện.
- Sở NN&PTNT, Sở TM: để phối hợp.
- Ban Giám đốc Sở Y tế
- Medinet: để lên mạng.
- Văn phòng Sở: lưu và phát hành.
- HLTH (40 bản)

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÓ BAN TT BCĐ LN VSATTP TP

TS. Lê Trường Giang