Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6616 TC/NSNN
V/v đính chính thông tư số 51/2004/TT-BTC ngày 09/06/2004 của Bộ Tài Chính

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 51/2004/TT-BTC ngày 09/6/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội; do sơ suất đánh số thứ tự tại Mục I phần B của Thông tư nêu trên, Bộ Tài chính xin đính chính như sau:

- Bỏ tiêu đề điểm 1 Mục I: phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho ngân sách các cấp chính quyền thuộc Thành phố.

- Tiết 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 sửa tương ứng thành điểm 1, 2, 3, 4, 5.

Bộ Tài chính xin đính chính để Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội biết và tổ chức thực hiện./. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 6616 TC/NSNN ngày 16/06/2004 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 51/2004/TT-BTC ngày 09/06/2004 của Bộ Tài chính

  • Số hiệu: 6616TC/NSNN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 16/06/2004
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Trần Văn Tá
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/06/2004
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản