Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 658/VPCP-KTTH
V/v xử lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản vay được xoá nợ của Công ty liên doanh Vinasa

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2004

 

Kính gửi:  Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 976 TC/TCT ngày 02 tháng 02 năm 2004 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản vay được xoá nợ của Công ty liên doanh thuốc lá Vinasa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra để xác định rõ: nếu Công ty liên doanh thuốc lá Vinasa đã tạo lỗ giả thông qua hình thức chuyển giá thì xử lý thu đủ thuế thu nhập doanh nghiệp và xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp, sau khi kiểm tra, xác định rõ Công ty không tạo lỗ giả thông qua hình thức chuyển giá thì xử lý không thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản vay được nước ngoài xóa nợ cho Công ty để bù đắp lỗ sản xuất kinh doanh.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy