Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 658/CV-NN-CN
V/v Nhập bò giống từ úc

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nông Việt

Căn cứ công văn số 67/NV-CNN/04 ngày 24 tháng 5 năm 2004 của công ty về việc xin nhập bò Brahman từ úc có số lượng và một số chỉ tiêu kỹ thuật chính dưới đây:

STT

Giống

Số lượng

Tuổi

TL (kg)

Ghi chú

1

Red Brahman

400

25 th

300

Cái tơ

Cục Nông nghiệp có ý kiến như sau:

1. Bò giống Brahman phải nhập từ các cơ sở giống, đúng phẩm giống như đã đăng ký, phải có đầy đủ lý lịch cá thể và hồ sơ giống của Hiệp hội bò Brahman của úc chứng nhận.

2. Công ty phải thực hiện đúng Pháp lệnh Thú y, các thủ tục về kiểm dịch động vật và các thủ tục Hải quan về nhập khẩu của Nhà nước Việt Nam;

3. Công ty phải có phương án tổ chức chăn nuôi, có đủ chuồng trại và các điều kiện về thức ăn, nước uống, điều kiện vệ sinh thú y, lao động trong thời gian nuôi tân đáo. Công ty phải chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng đàn giống nhập về.

4. Sau khi nhập giống Công ty phải báo kết quả nhập và tình hình nuôi dưỡng đàn giống trong thời gian tân đáo cho Cục Nông nghiệp.

5. Bò giống nhập về Cảng Quy Nhơn & Cảng TP. HCM, hạn nhập hết ngày 30 tháng 7 năm 2004.

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC NÔNG NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Kim Giao