Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 657/CP-CN
V/v bổ sung hợp đồng tư vấn (gói 1) thuộc Dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè)

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 1813/UB-ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2004) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2645/BKH-QLĐT ngày 04 tháng 5 năm 2004) về việc bổ sung hợp đồng tư vấn (gói 1) thuộc Dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được sử dụng khoản tiền còn dư của gói thầu số 1 (nguồn vốn Ngân hàng Thế giới để bổ sung cho giá trị Hợp đồng tư vấn gói thầu số 1 đã ký do thay đổi địa điểm của bãi đổ bùn như đề nghị tại các công văn nêu trên.

- Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm phê duyệt giá trị bổ sung nêu trên (nhưng bảo đảm không vượt 200.000 USD), tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành, cùng các lưu ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng