Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 65/BXD-HĐXD
V/v: Phân cấp công trình và năng lực của nhà thầu.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền nam.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 185/KMN-QLĐT của Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền nam đề nghị hướng dẫn phân cấp công trình và năng lực của nhà thầu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng thì hạng mục công trình trên thuộc mã số II-5 cấp III.

2/ Về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu khi tham gia đấu thầu:

- Theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật đấu thầu thì năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ không được tính vào năng lực kinh nghiệm của nhà thầu chính khi tham gia dự thầu.

- Công ty A và Công ty B là hai đơn vị có pháp nhân độc lập. Nếu công ty A muốn sử dụng năng lực công ty B hoặc ngược lại thì hai công ty đó sẽ phải tham gia đấu thầu với tư cách liên danh.

3/ Theo quy định tại điểm 3.7 mục 3 Phần I Thông tư 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì nhà thầu liên danh ký hợp đồng với chủ đầu tư phải có chữ ký của tất cả các thành viên tham gia liên danh. Nếu trong liên danh thoả thuận uỷ quyền cho một nhà thầu đứng đầu liên danh ký hợp đồng trực tiếp với bên giao thầu, thì nhà thầu đứng đầu liên danh ký hợp đồng với bên giao thầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng Miền nam nghiên cứu, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện