Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6426/VPCP-V.II
V/v khiếu nại của HTX Vận tải và Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Hòa huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Chủ nhiệm Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Hòa (Trụ sở tại ấp 2, xã Phước Khánh, huyên Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và một số xã viên Hợp tác xã có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ khiếu nại việc Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch tổ chức đấu thầu bến đò Phước Khánh và giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Bình An quản lý, khai thác bến đò Phước Khánh. Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của xã viên Hợp tác xã Thanh Hòa liên quan đến việc tổ chức đấu thầu bến đò Phước Khánh huyện Nhơn Trạch và giải quyết khiếu nại, kiến nghị của đại đa số xã viên Hợp tác xã Thanh Hòa, xã Phước Khánh có lý, có tình tránh gây khiếu kiện phức tạp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng;
- Thanh tra Chính phủ;
- UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai);
- Ông Nguyễn Thanh Hòa (để biết);
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ: CN, IV, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, V.II (3), TĐP. 15

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc