Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6417/VPCP-DK
V/v thi công đường ống đi ngầm dưới kênh xả nước làm mát của Trung tâm Điện lực Phú Mỹ

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại công văn số 5820/CV-EVN-KTNĐ-QLXD ngày 01 tháng 11 năm 2007 về việc thi công đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TP. Hồ Chí Minh đi ngầm dưới kênh xả nước làm mát của Trung tâm Điện lực Phú Mỹ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Xây dựng phê duyệt phương án thiết kế và biện pháp thi công đoạn giao chéo kênh xả nước làm mát của Trung tâm Điện lực Phú Mỹ, thuộc đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TP. Hồ Chí Minh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý, các Vụ: CN, TH;
-  Website CP;
- Lưu: VT, DK (4). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy