Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6414/VPCP-CCHC
V/v Tổ chức tổng kết tình hình và kết quả thực hiện áp dụng thí điểm cơ chế một cửa.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngày 27 tháng 10 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội trong tháng 11 năm 2006 triển khai thí điểm thực hiện cơ chế "một cửa"; cuối tháng 11 năm 2007, tổng kết báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện (Công văn số 1734/TTg-CCHC).

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ tổ chức tổng kết tình hình và kết quả thực hiện áp dụng thí điểm cơ chế một cửa và có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP;
- Lưu: VT, CCHC (5b), HT 27

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc