Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6413/VPCP-QHQT
V/v Cử đoàn tham dự Khoá họp của LHQ về biến đổi khí hậu

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4245/BTNMT-HTQT ngày 30 tháng 10 năm 2007), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cử đoàn Việt Nam do 01 đồng chí lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn tham dự Khoá họp lần thứ 13 Hội nghị các Bên của Công ước Khí hậu (COP 13) và Khoá họp lần thứ 3 Cuộc họp các Bên của Nghị định thư Kyoto (CMP 3), tại Bali (Indonesia), từ ngày 03 đến ngày 14 tháng 12 năm 2007. Tham gia đoàn có đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ tài nguyên và Môi trường.

- Về kinh phí: Ban tổ chức đài thọ cho 01 cán bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; kinh phí cho các cán bộ còn lại sẽ do cơ quan cử người tự bố trí.

2. Bộ Ngoại giao cấp Uỷ nhiệm thư cho Đoàn dự họp theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản;  các Vụ: TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 17

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc