Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 641/CP-CN
V/v thí điểm Khu vực cảng mở để trung chuyển container

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Thương mại, Quốc Phòng, Kế hoạch và Đầu tư,
- Tổng cục Hải quan,
- UBND thành phố Hồ Chí Minh,
- Cục Hàng hải Việt Nam.

 

Xét báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải (văn bản số 1895/GTVT-PC ngày 19 tháng 4 năm 2004) về việc thực hiện thí điểm mô hình “Khu vực cảng mở” để trung chuyển container tại cảng biển, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Công ty Tân cảng Sài Gòn chọn một khu vực cảng thích hợp (thuộc Công ty Tân cảng) thực hiện thí điểm mô hình “Khu vực cảng mở” làm dịch vụ trung chuyển hàng hoá như kiến nghị của Bộ Thương mại tại công văn số 305/TM-PC ngày 20 tháng 1 năm 2004.

2. Giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan chỉ đạo Công ty Tân cảng Sài Gòn nghiên cứu, lập đề án “Khu vực cảng mở” như mô hình của các nước trong khu vực. Trên cơ sở đó, giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Thương mại, Tài chính (Tổng cục Hải quan), Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành quy định để quản lý mô hình “Khu vực cảng mở” trên cơ sở pháp luật hiện hành; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Công ty Tân cảng Sài Gòn chỉ được thực hiện thí điểm mô hình “Khu vực cảng mở” sau khi có quy định liên quan nêu tại điểm 2 trên đây. Sau 01 năm thực hiện, giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sơ kết, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Đối với dịch vụ trung chuyển container, thực hiện như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại văn bản số 1163/VPCP-CN ngày 15 tháng 3 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cảng biển thực hiện tốt loại hình dịch vụ này.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng