Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6407/VPCP-V.I
V/v Báo cáo tổng kết hoạt động của BCĐ thi hành án phần tài sản vụ án Epco-Minh Phụng

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét Báo cáo số 4201/BTP-THA, ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tư pháp về Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án phần tài sản vụ án Epco - Minh Phụng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vướng mắc phát sinh, các vấn đề còn tồn tại trong việc thi hành phần tài sản vụ án Epco - Minh Phụng, trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tư pháp chủ trì cùng các bộ, ngành liên quan trên cơ sở tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo, những nguyên nhân, bài học rút ra, tiếp tục nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho phù hợp với thực tế.

Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại liên quan đến các quyết định về tài sản trong vụ án Epco - Minh Phụng hiện còn khiếu nại hoặc tranh chấp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, các Vụ: CCHC, TH; Website CP;
- Lưu: VT, V.I (3), LD. BN 16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc