Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6393/VPCP-KG
V/v kiên cố hoá trường, lớp học giai đoạn 2008-2010

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại báo cáo tổng kết Chương trình kiên có hoá trường, lớp học giai đoạn 2002-2006 (công văn số 10028/BGDĐT-KHTC ngày 20 tháng 09 năm 2007), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ các ý kiến kết luận tại Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học giai đoạn 2002-2006 để chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, các địa phương xây dựng Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học giai đoạn 2008-2010, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 12 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, các PCN,  Website CP,  các Vụ: TH, VX, KTTH, V.III, ĐP,
- Lưu: Văn thư, KG (5b). 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản