Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6392/VPCP-QHQT
V/v điều chỉnh Hiệp định Dự án Cấp nước tỉnh Bình Định do Bỉ viện trợ không hoàn lại

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7616/BKH-KTĐN, ngày 17 tháng 10 năm 2007) về Dự án Cấp nước tỉnh Bình Định do Bỉ viện trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung điều chỉnh Hiệp định ký ngày 25 tháng 07 năm 2005 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ về dự án "Cải thiện mức sống chung của thị trấn Phù Mỹ tỉnh Bình Định thông qua tiếp cận nước sạch" với các nội dung được nêu tại công văn số 7616/BKH-KTĐN, ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Thư trao đổi với đại diện Chính phủ Vương quốc Bỉ nhằm bổ sung 200.000 Euro cho dự án "Cải thiện mức sống chung của thị trấn Phù Mỹ tỉnh Bình Định thông qua tiếp cận nước sạch" do Chính phủ Vương quốc Bỉ viện trợ không hoàn lại.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm,
- VPCP: BTCN,  Vụ: TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 14

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc