Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6391/VPCP-QHQT
V/v tham gia Hội đồng định hướng Ủy ban Quốc tế Đại hội Thể thao - Văn hóa Pháp ngữ

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 3564/BNG-TCQT, ngày 15 tháng 10 năm 2007) về việc tham gia Hội đồng định hướng Ủy ban Quốc tế Đại hội Thể thao - Văn hóa Pháp ngữ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục tham gia Hội đồng định hướng Ủy ban Quốc tế Đại hội Thể thao - Văn hóa Pháp ngữ (CIJF) của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao tham gia Hội đồng CIJF.

- Cử lãnh đạo và chuyên gia tham gia Hội đồng nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg CP Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
Các Vụ: TH, VX, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 15

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc