Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6390/VPCP-QHQT
V/v thành lập cơ quan Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Venezia và Torino, Cộng hoà Italia

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 3429/TTr/BNG ngày 28 tháng 09 năm 2007), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thành lập Lãnh sự quán Việt Nam do Lãnh sự danh dự đứng đầu tại Venezia bao gồm khu vực lãnh sự Veneto và Friuli-Venezia Giulia và tại Torino bao gồm khu vực lãnh sự Piemonte và Liguria (Công hoà Italia); đồng ý ông Renato Darsie làm Lãnh sự danh dự tại Venezia và bà Sandra Scagliotti làm Lãnh sự danh dự tại Torino.

2. Mọi chi phí về trụ sở và hoạt động của cơ quan lãnh sự danh dự do ông/bà Lãnh sự danh dự đảm nhiệm.

3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục để thực hiện việc lập Lãnh sự quán.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Ngoại giao biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN,   Website CP, Vụ: TH;
- Lưu: VT, QHQT (2). 09

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc