Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6388/VPCP-QHQT
V/v Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7626/BKH-KTĐN ngày 17 tháng 10 năm 2007), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý sử dụng phần vốn dư sau đấu thầu của dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 cho công tác vận hành, bảo dưỡng trạm bơm chuyển tiếp và nhà máy xử lý nước thải.

2. Đồng ý bổ sung 04 gói thầu chưa thực hiện của dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 dưới hình thức một gói thầu bổ sung của dự án.

3. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu của dự án Cải thịên môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 theo đúng quy định hiện hành.

4. Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và thực hiện đúng tiến độ dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm,
- VPCP: BTCN, Vụ: CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc