Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6376/VPCP-TTBC
V/v xử lý thông tin trên báo Tiền phong.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Báo Tiền phong, số 305 ngày 01/11/2007 có đăng bài: "Đài Loan: Dẫn độ một thuyền phó giết thuyền viên Việt Nam", đưa tin về việc cảnh sát Đài Loan đã áp giải về đến sân bay Đào Viên (Đài Loan) một người tình nghi là hung thủ sát hại một lao động nước ngoài mang quốc tịch Việt Nam làm việc trên tàu cá. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Ngoại giao kiểm tra gấp việc này và sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Ngoại giao biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg CP;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Công an;
- Báo Tiền phong;
- VPCP: BTCN, các Phó CN, các Vụ: QHQT, NC, VX, Người phát ngôn của TTg; Website CP;
- Lưu: VT, TTBC (3) 27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản