Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6374/VPCP-CN
V/v thăm dò mỏ đá vôi trắng tại tỉnh Yên Bái và thăm dò mỏ kaolin tại tỉnh Bình Phước

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Yên Bái, Bình Phước;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (các văn bản số 1256/UBND-CN ngày 10 tháng 07 năm 2007, số 1934/UBND-CN ngày 02 tháng 10 năm 2007), của tỉnh Bình Phước (các văn bản số 472/UBND-KSX ngày 02 tháng 03 năm 2007, số 114/TTr-UBND ngày 20 tháng 09 năm 2007) và ý kiến các cơ quan liên quan về việc thăm dò mỏ đá vôi trắng Cốc Há I, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và thăm dò mỏ kaolin tại ấp 5, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc thăm dò mỏ đá vôi trắng Cốc Há I, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và thăm dò mỏ kaolin tại ấp 5, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước như đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Yên Bái, Bình Phước tại các văn bản nêu trên. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Yên Bái, Bình Phước lựa chọn doanh nghiệp khai khoáng có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện; chỉ đạo việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên này.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Yên Bái, Bình Phước xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến đề án thăm dò mỏ đá vôi trắng, mỏ kaolin tại các khu vực nêu trên để cấp giấy phép thăm dò theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh: Yên Bái, Bình Phước và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Cục Địa chất khoáng sản Việt Nam;
- Cục Lâm nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Các Vụ: TH, NN, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, CN (5).24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý