Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6373/VPCP-CN
V/v thẩm định Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội giai đoạn đến năm 2020

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 6938/TTr-BGTVT ngày 30 tháng 10 năm 2007 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội giai đoạn đến năm 2020, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng khẩn trương lấy ý kiến các cơ quan liên quan, tổ chức thẩm định Quy hoạch và hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý IV/2007. Trong đó đặc biệt lưu ý về phạm vi quy hoạch và các yếu tố liên quan đến cảnh quan đô thị, đồng thời đưa ra danh mục các dự án cụ thể thực hiện trong từng giai đoạn, đề xuất các dự án ưu tiên cấp bách cần thực hiện sớm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,
Tài nguyên và Môi trường,
Tài chính, Quốc phòng,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 các Vụ: KTTH, TH, ĐP,
TTBC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3). 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý