Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6367/VPCP-CN
V/v Dự án thuỷ điện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Sông Đà.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Sông Đà (công văn số 232/TCT/HĐQT ngày 10 tháng 8 năm 2007, số 277/TCT/HĐQT ngày 26 tháng 09 năm 2007); Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Lan (công văn số 0018/2007/CV-HL ngày 19 tháng 10 năm 2007); ý kiến của các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về đầu tư Dự án thuỷ điện Bảo Lâm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Do tầm quan trọng của dự án thủy điện Bảo Lâm có công suất lớn khoảng 190 MW, ngoài nhiệm vụ phát điện, dự án còn có nhiệm vụ chống lũ và cấp nước mùa kiệt cho hạ du, đồng ý giao Tổng công ty Sông Đà chủ trì và có thể mời các doanh nghiệp có năng lực trong nước tham gia góp vốn để triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

2. Bộ Công Thương, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và các Bộ, ngành liên quan theo thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn Tổng công ty Sông Đà hoàn thành nhiệm vụ nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- CTCP Đầu tư và Phát triển Hoàng Lan;
- VPCP: BTCN; PCN Văn Trọng Lý,  Website CP, các Vụ: TH, KTTH, NN, ĐP;
- Lưu: VT, CN (3). 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý