Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6359/VPCP-CN
V/v chủ trương đầu tư Trường Chính trị thành phố Cần Thơ theo hình thức BT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (công văn số 4546/UBND-QH ngày 24 tháng 09 năm 2007), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 14094/BTC-ĐT ngày 18 tháng 10 năm 2007), Xây dựng (công văn số 2224/BXD-XL ngày 18 tháng 10 năm 2007) Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7623/BKH-TĐ&GSĐT ngày 17 tháng 10 năm 2007) về chủ trương đầu tư xây dựng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ được thí điểm áp dụng hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT) đối với dự án đầu tư xây dựng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ;

2. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định lựa chọn nhà đầu tư đàm phán hợp đồng dự án đầu tư xây dựng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ theo quy định của pháp luật hiện hành;

3. Việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hiện có của Trường Chính trị thành phố Cần Thơ phải được thực hiện công khai thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá, số tiền thu được từ việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước và quản lý sử dụng để đầu tư xây dựng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ mới theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,  PTT Nguyễn Sinh Hùng; PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN; PCN Văn Trọng Lý,  các Vụ: KTTH, NN, ĐP, KG, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3). 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý