Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6358/VPCP-TTBC
V/v xử lý thông tin trên báo Tuổi trẻ.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh, số ra ngày 01/11/2007, tại chuyên mục Thời sự và suy nghĩ có đăng bài: "Trả giá quá đắt", phản ánh về những hậu quả môi trường mà Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin - HVS (huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã gây ra từ hoạt động của nhà máy. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo kiểm tra việc này và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg CP;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Báo Tuổi trẻ Tp. Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các Phó CN, các Vụ: NN, CN, TH, VX, Người phát ngôn của TTg; Website CP;
- Lưu: VT, TTBC (3) 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản