Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6350/VPCP-KTTH
V/v vốn đầu tư công trình hồ chứa nước Thủy Yên-Thủy Cam tỉnh Thừa Thiên Huế

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tại văn bản số 4067/TTr-UBND ngày 18 tháng 09 năm 2007, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7394//BKH-KTNN ngày 10 tháng 10 năm 2007, của Bộ Tài chính tại văn bản số 13883/BTC-ĐT ngày 15 tháng 10 năm 2007 về việc bố trí vốn đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Thủy Yên-Thủy Cam tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 154/TB-VPCP ngày 17 tháng 8 năm 2007; lập Dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước Thủy Yên-Thủy Cam và trình duyệt theo đúng quy định hiện hành;

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí vốn thực hiện Dự án khi Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,  Website CP, các Vụ: NN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quốc Huy