Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6348/VPCP-QHQT
V/v quan hệ hợp tác với địa phương tại Nhật Bản.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (công văn số 3975/UBND-NgV ngày 24 tháng 10 năm 2007), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đón đoàn Tỉnh trưởng tỉnh Okayama, Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong tháng 11 năm 2007.

2. Đồng ý về nguyên tắc việc ký kết văn bản hợp tác giữa tỉnh Bến Tre và Tỉnh Okayama, Nhật Bản. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cần chuẩn bị tốt các chương trình, dự án cụ thể để hợp tác với phía Bạn

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, Vụ ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2).12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc