Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6347/VPCP-QHQT
V/v đoàn khảo sát sân bay tại châu Âu

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.

Công ty cổ phần HOCHTIEF (CHLB Đức) có thử gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về việc mời một đoàn đại biểu đi thăm một số sân bay ở châu Âu do Tổ hợp HOCHTIEF Airport và Siements Project Ventures xây dựng (công thư đề ngày 11 tháng 10 năm 2007 kèm theo).

Sau khi xét đề nghị của Công ty cổ phần HOCHTIEF, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét đề nghị xuất của Công ty cổ phần HOCHTIEF về việc cử đoàn đi châu Âu khảo sát các sân bay, mô hình phát triển các dự án BOT sân bay nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu phát triển Sân bay ở Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,  các Vụ: Văn xã, Địa phương, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CCHC (5), HT.22

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc