Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6346/VPCP-QHQT
V/v kết quả chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bungari

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Quốc phòng.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại văn bản số: 5874/BQP-ĐN ngày 26 tháng 10 năm 2007 về kết quả chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bungari, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với các kiến nghị của Bộ Quốc phòng tại văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Quốc phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: Bộ trưởng, Chủ nhiệm,  Vụ: TH, NC, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 10

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc