Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6345/VPCP-QHQT
V/v đón Bộ trưởng Công Thương Cộng hòa Séc.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 2403/BCT-HTQT ngày 26 tháng 10 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đón và làm việc với đoàn Bộ trưởng Công Thương Cộng hòa Séc do ông Martin Riman dẫn đầu, thời gian từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 năm 2007.

2. Kinh phí đón đoàn thực hiện theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN,  Website CP, Vụ TH;
- Lưu: VT, QHQT (2). 12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc