Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6344/VPCP-QHQT
V/v Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi công tác Singapore

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng, tại văn bản số: 5918/BQP-ĐN ngày 29 tháng 10 năm 2007 về việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đi công tác Singapore, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh dẫn đầu đoàn đại biểu thăm hữu nghị chính thức Singapore từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2007 và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Singapore từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11 năm 2007.

2. Về kinh phí cho đoàn công tác: ta lo vé máy bay đi, về cho toàn đoàn và chi phí ăn, ở cho 1 số đại biểu trong thời gian dự Hội nghị ASEAN theo quy định hiện hành; Bạn đài thọ chi phí ăn, ở cho toàn đoàn trong thời gian thăm hữu nghị chính thức Singapore và một số đại biểu trong thời gian dự Hội nghị ASEAN theo thông lệ của ASEAN.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, Vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 13

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc