Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6342/VPCP-QHQT
V/v xin điều chỉnh một số nội dung hoạt động trong Hiệp định vay vốn ADB-khoản vay 1883-VIE.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Kon Tum.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6373/BKH-KTĐP< ngày 04 tháng 09 năm 2007 về việc xin điều chỉnh một số nội dung hoạt động trong Hiệp định vay vốn ADB-khoản vay 1883-VIE, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc các tỉnh thuộc Dự án "giảm nghèo khu vực miền Trung" được áp dụng quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng công trình hạ tầng của Dự án như quy trình, thủ tục đầu tư đối với công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135.

2. Đồng ý các kiến nghị 2, 3, 4 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6373/BKH-KTĐP< ngày 04/09/2007 và giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì đàm phán với ADB để thống nhất các điểm 2, 3, 4 nêu tại công văn trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy; các Vụ: TH, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 22

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc