Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 634/CP-QHQT
V/v ký tuyên bố chung về hợp tác chống nhập cư bất hợp pháp với Vương quốc Anh

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 367-TTr/NG-SL-m ngày 7/5/2004) và ý kiến Bộ Công an (công văn số 674/BCA (A11) ngày 5/5/2004) về việc ký Tuyên bố chung về hợp tác chống nhập cư bất hợp pháp với Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với các kiến nghị của Bộ Ngoại giao và Bộ Công an.

2. Sau khi đạt được thoả thuận với phía Anh, Bộ Ngoại giao hoàn chỉnh Tuyên bố chung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi ký chính thức.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan