Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6339/VPCP-CCHC
V/v tạm thời chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại một số xã của tỉnh Điện Biên.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (Công văn số 886/UBND-NC ngày 25 tháng 09 năm 2007) và ý kiến của Bộ Nội vụ (Công văn số 3019/BNV-CCHC ngày 19 tháng 10 năm 2007) về việc tạm thời chưa triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 77 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, cho phép tạm thời chưa triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 77 xã của tỉnh Điện Biên (danh sách các xã theo Công văn số 886/UBND-NC ngày 25 tháng 9 năm 2007 của tỉnh Điện Biên).

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên:

- Xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể xác định lộ trình củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và đội ngũ cán bộ công chức để triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các xã theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc; đảm bảo giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhanh chóng, thuận tiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- Các Bộ: Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,  các Vụ: Văn xã, Địa phương, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CCHC (5), HT.22

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc