Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
*******

CỘNG HÒA XÃ HỔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6332/SXD-CCQNĐ
V/v xác nhận tình trạng nhà ở để lập thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh theo Luật Cư trú năm 2006

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 24 Quận - Huyện

Căn cứ điểm 5 - Chỉ thị số 21/2007/CT-UBND ngày 27/7/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Luật Cư trú năm 2006 và các quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý cư trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có nội dung phân công Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường - xã - thị trấn trực thuộc xác nhận tình trạng nhà đối với 05 loại nhà không được đăng ký thường trú.

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường - xã - thị trấn trực thuộc bố trí đủ cán bộ, nhân viên thực hiện công việc xác nhận tình trạng nhà ở để công dân lập thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi và không gây phiền hà cho công dân khi có yêu cầu như sau:

1. Nội dung xác nhận tình trạng nhà ở: thực hiện theo mẫu Đơn kèm theo văn bản này.

2. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn.

3. Ngoài lệ phí xác nhận Đơn (nếu có) và thành phần hồ sơ mà công dân nộp kèm theo Đơn; thì cán bộ, nhân viên được phân công giải quyết xác nhận Đơn không được tùy tiện yêu cầu công dân phải nộp thêm bất cứ chi phí hoặc thủ tục nào khác ngoài quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND/TP (thay báo cáo);
- Công an/TP.HCM;
- Công an 24 quận - huyện;
- Lưu: VP-CCQNĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Phi Hùng

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG NHÀ Ở

(Áp dụng để lập thủ tục đăng ký thường trú theo Luật Cư trú năm 2006)

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn…………………………

I. PHẦN TỰ KHAI CỦA CÁ NHÂN:

- Họ và tên:..........................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................................

- CMND số……………cấp ngày……tháng….. năm……nơi cấp:................................................

- Địa chỉ nơi đã đăng ký hộ khẩu thường trú:

(nhà số:………………………đường (khu phố)..........................................................................

phường (xã-thị trấn)…………………………….quận (huyện)......................................................

tỉnh (thành phố);.................................................................................................................. )

- Địa chỉ nơi đề nghị đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú):

(nhà số:………………………đường (khu phố)..........................................................................

phường (xã-thị trấn)…………………………….quận (huyện)......................................................

thành phố Hồ Chí Minh.

- Các giấy tờ kèm theo, gồm có:

1. .........................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................

3. ........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Tôi cam đoan nội dung tự khai nêu trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung này.

 

 

…………….. ngày ….. tháng….. năm…….

Người đề nghị

(Ký tên và ghi rõ họ, tên)

II. PHẦN XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG NHÀ Ở CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG - XÃ - THỊ TRẤN:

1. Tình trạng nhà ở được phép sử dụng ổn định (Ghi rõ thuộc sở hữu Nhà nước hay sở hữu tư nhân. Nếu nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thì ghi tình trạng pháp lý sử dụng, như đang thuê hoặc đã chuyển quyền thuê. Nếu nhà ở thuộc sở hữu tư nhân thì ghi đang tạo lập và hình thức tạo lập. Có thuộc khu dân cư ổn định hay không):..............................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

2. Tình trạng nhà ở có tranh chấp quyền sở hữu (Nếu có, ghi rõ tình trạng tranh chấp, đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nào giải quyết chưa):.............................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

3. Tình trạng nhà ở mà toàn bộ diện tích xây dựng trên đất lấn chiếm trái phép (Nếu có, ghi rõ hành vi lấn chiếm, như: mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng):.................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

4. Tình trạng nhà ở nằm trong khu vực cấm xây dựng (Nếu có, ghi rõ khu vực cấm xây là khu vực gì, được xác định theo văn bản nào của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền):.....................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

5. Tình trạng nhà ở đã có quyết định thu hồi đất, quyết định phá dỡ (Nếu có, ghi rõ văn bản, Quyết định thu hồi đất hoặc Quyết định phá dỡ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền):...............................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

6. Tình trạng nhà ở bị kê biên, tịch thu để thi hành án, trưng mua (Nếu có, ghi rõ văn bản hoặc Quyết định của Tòa án, cơ quan Thi hành án hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về kê biên, tịch thu hoặc trưng mua):.........

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

…………….. ngày ….. tháng ….. năm ………

Chủ tịch UBND phường - xã - thị trấn

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)