Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6325/VPCP-CN
V/v ký kết Hợp đồng EPC dự án Nhà máy phân đạm Ninh Bình

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;
- Tổng công ty Hóa chất Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (công văn số 1015/HCVN-ĐTXD ngày 01 tháng 11 năm 2007), ý kiến của Bộ Công Thương (công văn số 2535/BCN-CLH ngày 31 tháng 10 năm 2007) về Báo cáo Kết quả đàm phán Hợp đồng EPC dự án Nhà máy sản xuất phân Đạm Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Tổng công ty Hóa chất Việt Nam về việc ký kết Hợp đồng EPC với Nhà thầu Hoàn Cầu (HQCEC) - Trung Quốc để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất phân đạm Ninh Bình theo quy định và tự chịu trách nhiệm hiệu quả của Dự án.

2. Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam làm việc cụ thể với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư về việc sử dụng khoản tín dụng xuất khẩu ưu đãi bên mua trị giá 500 triệu USD của Trung Quốc cho dự án  Nhà máy sản xuất phân đạm Ninh Bình, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về bảo lãnh vốn vay trong và ngoài nước để Tổng công ty Hóa chất Việt Nam thực hiện Dự án thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 604/TTg-CN ngày 16 tháng 05 năm 2005.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTgCP;
- Ngân hàng Phát triển VN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
 Mguyễn Quốc Huy;
các Vụ: TH, KTTH, QHQT, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3).25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý