Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6322/VPCP-VX
V/v đầu tư xây dựng Trung tâm khu vực miền Trung về Y học hạt nhân và Xạ trị bệnh tại bệnh viện Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (văn bản số 6206/UBND-TTr ngày 19 tháng 10 năm 2007) về chủ trương đầu tư Trung tâm khu vực miền Trung về Y học hạt nhân và Xạ trị tại bệnh viện Đà Nẵng, thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc đầu tư xây dựng Trung tâm khu vực miền Trung về Y học hạt nhân và Xạ trị tại Đà Nẵng.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm thủ tục đăng ký và phê duyệt danh mục dự án yêu cầu tài trợ ODA theo quy định. Sau khi Dự án được đưa vào Danh mục tài trợ chính thức, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo việc lập, tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư và quản lý thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y học hạt nhân và Xạ trị theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư, xây dựng và quản lý, sử dụng ODA.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính, TN-MT,   KH&CN, Ngoại giao;
- Các Viện: NL nguyên tử VN, QY 108;
- Sở Y tế thành phố Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: QHQT, KG, KTTH, TH,
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, VX (3), DHC 32

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản