Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6318/VPCP-NN
V/v giải quyết vướng mắc khi thực hiện hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (công văn số 6949/UBND-VP ngày 22 tháng 10 năm 2007) về việc giải quyết vướng mắc khi thực hiện hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình và cá nhân vào mục đích nông nghiệp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về những nội dung đề nghị tại công văn nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, V.III, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (3).Lĩnh.14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý