Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6317/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai vốn vay ADB

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 3868/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 06 năm 2007) về việc phê duyệt dự án Hỗ trợ kỹ thuật (thiết kế kỹ thuật) cho Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Giao thông vận tải quyết định phê duyệt và chịu trách nhiệm toàn diện về dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,  Website CP, các Vụ: CN, KTTH, DP, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). 19

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc