Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6310/VPCP-KTTH
V/v thuế TNDN của Công ty TNHH Nidee Tosok Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Văn phòng Chính phủ nhận được văn thư đề ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nidee Tosok Việt Nam gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập phụ phát sinh từ hoạt động cho thuê nhà xưởng của Công ty (văn thư có gửi Bộ Tài chính). Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 5677/VPCP-KTTH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ), kính đề nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý và có văn bản trả lời cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Nidee Tosok Việt Nam biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Công ty TNHH Nidee Tosok VN
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy
các Vụ: TH, QHQT, Website CP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.13.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quốc Huy