Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 631/CP-QHQT
V/v gia hạn lần 2 Hiệp định tín dụng Dự án vay vốn WB

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Uỷ ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng và
 tỉnh Quảng Ninh,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
 - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 10/TTr-UB ngày 11 tháng 3 năm 204) và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (công văn số 500/UB ngày 24 tháng 3 năm 2004), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2393 BKH/KTĐN ngày 21 tháng 4 năm 2004) về việc gia hạn lần 2 Hiệp định tín dụng phát triển của Dự án Cấp nước vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn lần cuối đến 31 tháng 12 năm 2004 thời gian thực hiện (closing date) Hiệp định tín dụng của Dự án Cấp nước (Cr 026-VN) để các chủ đầu tư hoàn thành các hoạt động và mục tiêu của Dự án, trong đó:

- Tiểu dự án cấp nước Hà Nội được bổ sung Hợp đồng tư vấn giám sát xây dựng 200.000 USD từ phần vốn dư sau đấu thầu.

- Tiểu dự án cấp nước Hải Phòng và tiểu dự án cấp nước Quảng Ninh được sử dụng số vốn dư lần lượt là 330.000 USD và 500.000 USD để mua sắm vật tư thiết bị phục vụ khách hàng.

2. Giao Uỷ ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm phê duyệt và chỉ đạo thực hiện công việc bổ sung nói trên theo quy định hiện hành. Các chủ đầu tư cần nỗ lực tối đa để hoàn tất công trình đúng thời hạn đã được gia hạn lần 2.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn tất các thủ tục pháp lý cho việc gia hạn Hiệp định tín dụng phát triển Cr 026-VN ./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan