Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6309/VPCP-ĐP
V/v về một số đề nghị của các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giao thông vận tải, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai.

 

Về một số đề nghị của các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai trong chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng từ ngày 29 tháng 09 đến ngày 05 tháng 10 năm 2007, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến chỉ đạo:

Giao các Bộ có tên trên tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội tại Báo cáo số 1862/VPQH-TH ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Quốc hội; các Bộ xem xét, giải quyết các đề nghị và trả lời cho các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(Xin gửi kèm Báo cáo số 1862/VPCP-TH ngày 12 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Quốc hội).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh trên biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTgCP (để báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP;  các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, KG, VX, NC;
- Lưu: VT, ĐP (5), B (43b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quốc Huy