Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 6307/VPCP-V.III
Về đề nghị của ĐBQH Nguyễn Anh Liên

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận được Công thư của đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Liên gửi ngày 11/10/2007 kèm theo việc chuyển kiến nghị bán nhà ở theo Nghị định 61/CP cho khu dân cư số 01 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trả lời nội dung Công thư của đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Liên về việc bán nhà theo Nghị định 61/CP tại khu dân cư số 01 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ trước ngày 09/11/2007.

Văn phòng Chính phủ thông báo để  UBND thành phố Hà Nội thực hiện./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- TTgCP (để b/c);
- ĐBQH Nguyễn Anh Liên;
- VPCP: BTCN; PCN Kiều Đình Thụ, Cục QTTV;
   Website CP;
- Lưu: VT, V.III (3), H.V.11

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc