Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6289/VPCP-CN
V/v chủ trương đầu tư xây dựng để di chuyển các đơn vị hiện đang đóng quân tại phía Tây đường Nguyễn Tri Phương, bàn giao đất cho UBND TP Hà Nội.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (tờ trình số 4618/BQP-TM ngày 27 tháng 08 năm 2007), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 13275/BTC-ĐT ngày 03 tháng 10 năm 2007), Xây dựng (công văn số 2064/BXD-KTQH ngày 27 tháng 09 năm 2007), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7009/BKH-QPAN ngày 26 tháng 09 năm 2007), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3873/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 08 tháng 10 năm 2007) và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 5598/UBND-VX ngày 12 tháng 10 năm 2007) về chủ trương đầu tư xây dựng để di chuyển các đơn vị hiện đang đóng quân tại phía Tây đường Nguyễn Tri Phương, bàn giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Bộ Quốc phòng tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình (Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam, Trung tâm Thể thao Quân đội và Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương), theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, để di chuyển các đơn vị hiện đang đóng quân tại phía Tây đường Nguyễn Tri Phương, bàn giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo phương án 1 như đề nghị của Bộ Quốc phòng tại công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng giới thiệu, lựa chọn địa điểm phù hợp với quy hoạch để đầu tư xây dựng công trình (Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam và Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương).

3. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh quy hoạch Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình để bố trí đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Thể thao Quân đội.

4. Về bố trí nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng (Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam, Trung tâm Thể thao Quân đội và Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương):

- Từ nguồn tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại phía Tây đường Nguyễn Tri Phương, Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Phần vốn thiếu (nếu có) được ngân sách Trung ương cấp vốn đầu tư qua Bộ Quốc phòng.

5. Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục đất đai theo quy định hiện hành, sớm triển khai đầu tư xây dựng các công trình nêu trên và di chuyển các đơn vị hiện đang đóng quân tại phía Tây đường Nguyễn Tri Phương, bàn giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,  PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,  các Vụ: KTTH, NN, NC, Website CP;
- Lưu: Văn thư, CN (3). 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý