Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6288/VPCP-CN
V/v triển khai Dự án BOT nhiệt điện Mông Dương 2

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Xét báo cáo của Bộ Công Thương (văn bản số 19/BC-BCT ngày 08 tháng 10 năm 2007); Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (văn bản số 6987/CV-PDA ngày 05 tháng 09 năm 2007), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (văn bản số 5308/CV-EVN-TTĐ ngày 08 tháng 10 năm 2007) về kết quả đàm phán với Tập đoàn AES và tình hình triển khai Dự án BOT nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương khẩn trương đàm phán với Tập đoàn AES về Hợp đồng BOT; nội dung bảo lãnh của Chính phủ (GGU) Dự án nhiệt điện Mông Dương 2, chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực đàm phán với Nhà đầu tư về Hợp đồng mua bán than (CSA); Hợp đồng mua bán điện (PPA), tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình đàm phán các Hợp đồng CSA theo tinh thần linh hoạt, bình đẳng, đảm bảo quyền lợi tối đa cho phía Việt Nam; tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả đàm phán trong tháng 12 năm 2007.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện công tác bồi thường, di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng và sớm bàn giao mặt bằng từng phần cho Nhà đầu tư từ cuối tháng 08 năm 2008.

3. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành địa phương có liên quan phối hợp với Bộ Công Thương giải quyết theo thẩm quyền và hướng dẫn Nhà đầu tư AES hoàn thành thủ tục theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
 Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
 các Vụ: TH, KTTH, NN, ĐP, QHQT,
 Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3). 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý