Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6281/VPCP-KTTH
V/v đôn đốc tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007 và năm 2008

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16/10/2007, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 5922/VPCP-KTTH gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007; đồng thời, dự thảo Nghị quyết mới của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.

Ngày 22/10/2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 7739/BKH-TH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chuẩn bị báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP của Chính phủ.

Thời gian từ nay đến hết năm không còn nhiều, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, báo cáo và đề xuất nhiệm vụ năm 2008 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/10/2007 để tổng hợp, phục vụ Hội nghị Chính phủ với địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2008 vào trung tuần tháng 12 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP,
 Ban XDPL, các Vụ: TH, CN, DK, NN, KG,
 VX, ĐMDN, QHQT, NC, V.I, CCHC;
- Lưu: VT, KTTH (3). 130

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quốc Huy