Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6277/VPCP-QHQT
V/v mời Bộ trưởng Y tế Ghana thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Y tế (công văn số 64/BYT-QT ngày 16 tháng 10 năm 2007), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Y tế mời Bộ trưởng Bộ Y tế Ghana sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP;
- VPCP: BTCN, Vụ VX, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 11

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc