Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6271/VPCP-QHQT
V/v Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đi Italia, Áo và Hà Lan

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (công văn số 167/HĐND-TH, ngày 26 tháng 10 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Trịnh Đình Dũng đi công tác tại Italia, Áo, Hà Lan trong thời gian từ ngày 02 đến ngày 15 tháng 11 năm 2007.

Kinh phí cho chuyến đi do Tập đoàn Piaggio đài thọ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN,
Các  Vụ: TH, Vụ III, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 14

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc