Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6254/VPCP-CN
V/v thăm dò quặng đa kim tại vùng Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 2414/UBND-TNMT ngày 10 tháng 10 năm 2007 và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc thăm dò quặng đa kim tại vùng Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc thăm dò quặng đa kim tại vùng Sơn Động, tỉnh Bắc Giang như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại văn bản nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực để thực hiện.

Việc cấp phép khai thác chỉ được xem xét sau khi Báo cáo thăm dò, trữ lượng quặng đa kim được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các cơ quan liên quan xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đề án thăm dò đa kim tại khu vực nêu trên để cấp giấy phép thăm dò theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
- Cục Lâm nghiệp;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,  Các Vụ: NN, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, CN (5). 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ  NHIỆM
Văn Trọng Lý