Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 6252/TCHQ-KTTT
V/V: Xác định trị giá tính thuế xe máy nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra dữ liệu giá trên hệ thống GTT 22, Tổng cục Hải quan thấy mặt hàng xe hai bánh gắn máy: Honda Air Blade xuất xứ Thái Lan, xe Jianshi js 110-j xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Cảng Nghệ An, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An có trị giá khai báo thấp so với trị giá mặt hàng tương tự, giống hệt tại dữ liệu hiện có trên hệ thống GTT 22. Cụ thể:

+ Tờ khai Hải quan: số 279/NKD ngày 29/09/2007, số 266/NKD ngày 08/10/2007, số 276/NKD ngày 22/10/2007 nhập khẩu loại xe Honda Air Blade đã chấp nhận giá khai báo 700 USD/c.

+ Tờ khai số: 267/NKD ngày 08/10/2007 nhập khẩu xe Jianshi js 110-j đã chấp nhận giá khai báo 200 USD/c.

Để việc xác định trị giá tính thuế thống nhất, phù hợp với các nguyên tắc, phương pháp xác định giá quy định của Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ, Phụ lục 1 Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Nghệ An:

1/ Thực hiện tham vấn, bác bỏ và xác định lại trị giá tính thuế các lô hàng trên theo đúng quy định hiện hành trên cơ sở các thông tin, dữ liệu giá có sẵn (trên hệ thống GTT22, Internet, do Tổng cục cung cấp, khảo sát thị trường…)

Tổng cục cung cấp thông tin giá loại xe Honda Air Blade, 110cc, xuất xứ Thái Lan nhập khẩu tại tờ khai Hải quan số 02/NKD ngày 15/03/2007 thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV3 đã xác định giá theo phương pháp 6 là 828 USD/c (trên dữ liệu GTT 22 – trạng thái đen, không nghi ngờ).

Đối với loại xe máy hiệu Jianshi js 110-j xuất xứ Trung quốc: tại thời Điểm kiểm tra xác định giá chưa có thông tin giá mặt hàng giống hệt, tương tự trên hệ thống GTT 22, yêu cầu Cục Hải quan Nghệ An khi bác bỏ trị giá khai báo, xác định lại giá theo phương pháp 6 có mở rộng khái niệm hàng giống giống hệt, tương tự theo hướng dẫn tại công văn số 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/07/2006 của Tổng cục và sử dụng tổng hợp các thông tin giá có sẵn tại cơ quan Hải quan.

2/ Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An chịu trách nhiệm chấn chỉnh ngay việc xác định giá tính thuế theo đúng quy định; không để xảy ra các tình trạng xác định giá tính thuế quá thấp.

3/ Kết quả thực hiện báo cáo Tổng cục trước ngày 20/11/2007.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An