Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6247/VPCP-QHQT
V/v TGĐ Tổng công ty Lương thực miền Nam đi Singapore

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Lương thực miền Nam;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Nam, tại văn bản số: 2667/TCT-TC ngày 26 tháng 10 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực miền nam Trương Thanh Phong dự họp với Chủ tịch Bulog tại Singapore vào các ngày 03 và 04 tháng 11 năm 2007.

2. Kinh phí chuyến đi do Tổng công ty Lương thực miền Nam chịu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN,
 Vụ: TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 13

 BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc