Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6246/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc gia nhập Công ước La hay trong lĩnh vực con nuôi giữa các nước

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Tư pháp (công văn số 25/TTr-BTP ngày 08 tháng 10 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tư pháp báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc gia nhập Công ước Lahay ngày 29 tháng 5 năm 1993 về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi giữa các nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, VX,
Ban XDPL, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 24

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc